Verschoor Advocatuur - Rozenburg

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Verschoor Advocatuur is een advocatenkantoor, gevestigd te (3181 GC) Rozenburg aan de Emmastraat no. 29 in de vorm van een eenmanszaak (KvK nummer: 81709943) waarbij de praktijk wordt gevoerd door mr M. Verschoor in diens hoedanigheid van advocaat, daarbij ondersteund door een secretariaat.

Artikel 2

Opdrachten worden mondeling of schriftelijk aan Verschoor Advocatuur gegeven. De opdracht komt echter tot stand eerst nadat door Verschoor Advocatuur een schriftelijke opdrachtbevestiging is verstrekt. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door Verschoor Advocatuur, die deze opdracht zelfstandig ontvangt en aanvaardt. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de opdracht door Verschoor Advocatuur wordt uitgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 BW, bepaalt uitsluitend Verschoor Advocatuur wie van de personen in dienst van Verschoor Advocatuur de werkzaamheden ten behoeve van de verstrekte opdracht verricht. De werking van artikel 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3

Verschoor Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De aansprakelijkheid van Verschoor Advocatuur is beperkt tot het bedrag wat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Verschoor Advocatuur in verband met die verzekering draagt.

Ingeval er geen dekking is door bedoelde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van € 25.000,00.

Artikel 4

In de schriftelijke bevestiging van de opdracht zoals omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven van Verschoor Advocatuur luiden steeds exclusief verschotten en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Verschoor Advocatuur is gerechtigd het uurtarief periodiek aan te passen.

Artikel 5

De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaat- of garantieverplichting.

Artikel 6

De opdrachtgever vrijwaart Verschoor Advocatuur tegen vorderingen van derden verband houdende met de door Verschoor Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Voorts is Verschoor Advocatuur bij inschakeling van derden ten behoeve van de cliënt niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7

Verschoor Advocatuur is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel inzake waarin de opdrachtgever de declaraties zelf dient te voldoen op basis van het uurtarief ad € 235,00 exclusief BTW of op basis van een vaste prijs, als in zaken op toevoegingsbasis. In zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten eigen bijdrage, het te betalen griffierecht en overige kosten.

Artikel 8

De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot-) declaraties en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie aan Verschoor Advocatuur te voldoen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn, kan Verschoor Advocatuur aanspraak maken op een vergoeding van de wettelijke rente alsmede op buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10

De opdrachtgever geeft aan Verschoor Advocatuur bij voorbaat toestemming om die informatie, waarvan kennisneming door andere personen werkzaam voor Verschoor Advocatuur dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen. In zaken op basis van gefinancierde rechtshulp geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen.

Artikel 11

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten voor Verschoor Advocatuur.

Artikel 12

Op overeenkomsten tussen Verschoor Advocatuur en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13

Op alle tussen Verschoor Advocatuur en de opdrachtgever gesloten opdrachten is de klachtregeling van Verschoor Advocatuur van toepassing. De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening of declaraties binnen twee maanden nadat de opdrachtgever hiervan kennis heeft genomen, dan wel twee maanden na de declaratiedatum, voor te leggen aan de in die regeling benoemde klachtenfunctionaris, die samen met opdrachtgever tracht de klacht op te lossen.

Wanneer de interne klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Verschoor Advocatuur worden voorgelegd aan de Orde van Advocaten.

In alle andere gevallen is de rechtbank Rotterdam bevoegd om over geschillen tussen Verschoor Advocatuur en de opdrachtgever te beslissen.