Verschoor Advocatuur - Rozenburg

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Verschoor Advocatuur, gevestigd te (3181 GC) Rozenburg aan de Emmastraat no. 29. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben.

In deze verklaring kunt u informatie vinden over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de AVG of andere wet-en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0181-457000.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verschoor Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard deze regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Dossier

Indien u een opdracht aan Verschoor Advocatuur verstrekt, verwerkt Verschoor Advocatuur de persoonsgegevens die u en andere partijen in uw zaak aan het advocatenkantoor verstrekken. Dit zijn in ieder geval contact gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier en de behandeling van uw zaak. Afhankelijk van de inhoud van uw zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Verschoor Advocatuur verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens die u aan ons verstrekt (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt.

Voor welke doelen en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Het dossier

Verschoor Advocatuur gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een overeenkomst van opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het proces (en dit van tevoren niet altijd evident is), vragen wij u om toestemming om deze gegevens te verwerken. Wanneer u geen toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Verschoor Advocatuur, omdat deze diensten niet kunnen worden uitgevoerd zonder de verwerking van persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier.

U heeft vanzelfsprekend het recht om uw toestemming weer in te trekken en Verschoor Advocatuur kan dan uw gegevens niet meer verwerken. Vanaf dat moment wordt het dossier gesloten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met Verschoor Advocatuur heeft gesloten, uit te voeren.

Contact

De contact gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien dat nodig is, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of informatie te verstrekken met betrekking tot de stand van zaken in het dossier. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden van Verschoor Advocatuur en het belang van het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen wordt in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is, gearchiveerd. Het dossier kan ook langer worden bewaard, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sluiting van een verjaringstermijn of wanneer Verschoor Advocaten constateert dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Verschoor Advocatuur bewaart de administratie, waaronder facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

De contactgegevens worden gedurende zeven jaar bewaard, tenzij u eerder een verzoek bij Verschoor Advocatuur indient om deze te verwijderen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden opgeslagen in het dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Verschoor Advocatuur verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze provider. De betalingsgegevens die u aan ons kantoor heeft verstrekt worden doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Verschoor Advocatuur de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft het advocatenkantoor een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal een zelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u of een andere partij die betrokken was bij een dossier, een klacht tegen Verschoor Advocatuur indient die betrekking heeft op de behandeling van het dossier waarin uw persoonsgegevens dan opgenomen, kunnen deze gegevens worden verstrekt aan de klachtenfunctionaris van de Orde van Advocaten, de Raad van Discipline of het Hof van Discipline dan wel enig ander betrokken tuchtcollege. Uw gegevens worden door genoemde instanties vertrouwelijk behandeld. Van het verstrekken aan andere derden is geen sprake, tenzij Verschoor Advocatuur op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

Verschoor Advocatuur heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

De cliënt heeft recht op inzage in diens persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. Voorts heeft u als cliënt recht op een rectificatie van uw gegevens indien deze niet juist of niet volledig zijn. Voorts komt aan u het recht toe om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 0181-457000. Wanneer er zich een wijziging voordoet in de toepasselijke regelgeving kan er ook een wijziging ontstaan in de verwerking van uw persoonsgegevens. Aan Verschoor Advocatuur komt dan het recht toe om deze privacyverklaring te wijzigen, aan te passen of aan te vullen.